سرپرست هیأت کاوش در محوطه پارینه‌سنگی میرک سمنان در ایسنا