دفتر خبري سمنان:

سمنان- ميدان كوثر- بلوار دانشجو- جهاد دانشگاهي استان سمنان 
معاونت فرهنگي - خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ، منطقه سمنان
تلفكس: 3326583-0231
تلفن: 3337139-0231
صندوق پستي :
364- 35195
پست الكترونيكي:
isna@jdsemnan.ac.ir
پايگاه اينترنتي:
www.semnan.isna.ir